Minecraft 1.16 Servers

Rank Name Server Players Status
32522

SnailDOS

SnailDOS

snaildos.mcpe.me

0/1 online
32525

Exile Vanilla

Exile Vanilla

play.exile-networks.com

4/100 online
32528

ScepterJava

ScepterJava

play.scepternetwork.com

0/0 offline
32530

Minequest

Minequest

minequest.gg

0/200 online
32535

New Zealand Network

New Zealand Network

139.99.183.177

0/0 offline
32536

Exodus Minecraft

Exodus Minecraft

play.exodusmc.net

0/0 offline
32541

Rocketcraft.cc

Rocketcraft.cc

rocketcraft.cc

0/0 offline
32544

MysticCraft - Survival

MysticCraft - Survival

54.39.130.46:11500

16/1000 online
32551

HaverON

HaverON

95.217.100.54:25669

0/15 online
32561

Sacurenty

Sacurenty

mc.sacurenty.eu

0/150 online
32566

RallMC

RallMC

46.105.107.88:2248

0/0 offline
32583

Lights Network

Lights Network

lightsnet.serv.nu

0/50 online
32584

RunicMC

RunicMC

runicmc.net

0/100 online
32598

PlanetPvP

PlanetPvP

Play.PlanetPvP.world

0/10000 online
32602

Survi-ARG

Survi-ARG

mc.surviarg.xyz

0/0 offline
32612

Crystal Network

Crystal Network

play.crystalnetwork.eu

0/1 online
32621

Nerd Pixel

Nerd Pixel

mc.nerdpixel.net

0/69 online
32627

ReflexMC

ReflexMC

smpreflex.apexmc.co

1/1337 online
32630

ShootMC

ShootMC

play.shootmc.tk

1/1 online
32634

National Task Force

National Task Force

play.nationaltaskforce.net

0/0 offline