SmashMC

Owner Mikirae
Status online
IP play.smashmc.co
Website smashmc.co
Players 106/1000
Version 1.18
Rank 45
Votes 8994
Uptime 99.9%
Last Ping 3 minutes ago
Country United States
Tags EconomyMini GamesPixelmonSurvival
Vote for this server