SmashMC

Owner Mikirae
Status online
IP play.smashmc.co
Website smashmc.co
Players 337/1500
Version 1.16
Rank 18
Votes 15797
Uptime 99.9%
Last Ping 2 minutes ago
Country United States
Tags EconomyMini GamesPixelmonSurvival
Vote for this server