SmashMC

Owner Mikirae
Status online
IP play.smashmc.co
Website smashmc.co
Players 247/1500
Version 1.16
Rank 8
Votes 14225
Uptime 100.0%
Last Ping 2 minutes ago
Country United States
Tags EconomyMini GamesPixelmonSurvival
Vote for this server