GRM Pixelmon

Owner grmpixelmon
Status online
IP grmpixelmon.com
Website grmpixelmon.enjin.com/install
Players 45/150
Version 1.12.2
Rank 119
Votes 2130
Uptime 99.1%
Last Ping 5 minutes ago
Tags EconomyMini GamesPixelmonPvERoleplaySurvivalTowny
Vote for this server