Minecraft PvP Servers

Rank Name Server Players Status
60

ASC Pixelmon

ASC Pixelmon

play.asiacraft.net

57/300 online
65

Armageddon Server

Armageddon Server

armamc.com

156/700 online
67

Bionic PVP Network

Bionic PVP Network

bionicpvp.net

76/750 online
70

UltraNetwork

UltraNetwork

mc.ultranetwork.net

118/250 online
71

MineRaze Survival

MineRaze Survival

play.mineraze.net

112/200 online
79

OPLegends

OPLegends

play.oplegends.com

315/2021 online
81

Foxcraft

Foxcraft

play.foxcraft.net

208/1000 online
83

OPBlocks

OPBlocks

play.opblocks.com

356/1000 online
84

Mineplex

Mineplex

us.mineplex.com

729/730 online
85

BumbleCraft

BumbleCraft

play.bumblecraft.net

125/500 online
87

LegionMC

LegionMC

legionmc.club

49/420 online
88

Newwind

Newwind

join.newwindserver.com

74/1 online
94

SkyBlock Network

SkyBlock Network

mc.skyblocknetwork.com

163/1999 online
96

Realmi

Realmi

realmi.fi

61/62 online
97

MCDrugs

MCDrugs

play.mc-drugs.com

89/420 online
98

Crafting Sword

Crafting Sword

jogar.craftingsword.net

84/300 online
100

JailBreakMC

JailBreakMC

mc.jailbreakmc.com

91/1000 online
101

BreakdownCraft

BreakdownCraft

play.breakdowncraft.com

112/600 online
107

Vortex Network

Vortex Network

mc.vortexnetwork.net

1130/3000 online
111

Semi Survival Craft

Semi Survival Craft

play.semisurvivalcraft.com

39/50 online